Liên hệ với chúng tôi

Watson Machinery Ltd. (Hồng Kông)
985 G/F Canton Road, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong

Tel: +852 2388 2313
Fax: +852 2710 9457
WhatsApp/Wechat: +852 9140 9364
E-mail: contact@watsonml.com

WeChat QR Code:

Mẫu liên hệ

.
THÊM VÀO BÁO GIÁ BỎ KHỎI BÁO GIÁ