RS

MINDMAN MSLC2-01PT (RS-01) SILENCER THROTTLE VALVE

Regular price
US$0.00
Sale price
US$0.00

MINDMAN

MSLC2 series
Van tiết lưu giảm thanh
RS-01 1/8
Operating pressure range: 0.1~0.7 MPa 
Proof pressure: 1.5 MPa
THÊM VÀO BÁO GIÁ BỎ KHỎI BÁO GIÁ