MINDMAN MSLC2-03PT (RS-03) SILENCER THROTTLE VALVE
MINDMAN MSLC2-03PT (RS-03) SILENCER THROTTLE VALVE
MINDMAN MSLC2-03PT (RS-03) SILENCER THROTTLE VALVE
MINDMAN MSLC2-03PT (RS-03) SILENCER THROTTLE VALVE

MINDMAN MSLC2-03PT (RS-03) SILENCER THROTTLE VALVE

Regular price
US$4.20
Sale price
US$4.20

MINDMAN

MSLC2 series
Van tiết lưu giảm thanh
RS-03 3/8
Operating pressure range: 0.1~0.7 MPa 
Proof pressure: 1.5 MPa
THÊM VÀO BÁO GIÁ BỎ KHỎI BÁO GIÁ